� އެންމެ ފަހުގެ ޖަވާބުތައް

##siteName##

ތަފާތު ވަސްވާސްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކިޔާނެ ދުޢާއެއް ނުވަތަ ފަރުވާއެއް ބުނެ ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ދެ ޖިންސް އެއްތަންވެ ކިޔެވުން އަދި މަސައްކަތް ކުރުން
ފިރިމީހާ އަށް ކިޔަމަން ނުވުން
ކައިވެނި ޕާޓީގައި ޔޫރަޕު މީހުން ބޭނުން ކުރާފަދަ ހުދު ހެދުން އަންހެން ކުދިން ބޭނުން ކުރުން
ސޫރިޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމަށް ޖިހާދު ކުރުމަށް ދިއުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ފައިސާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޮނުވުމުގައި ގްރޫޕެއް ހަދާގެން އުޅޭބައެކެވެ
ބޮޑުދައިތަގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސައިކަލުގެ ފަހަތަށް އަރުވައިގެން ކްލާހަށް ލައިދޭން ދެވި ދާނެތޯ؟
ހިލޭ ފިރިހެނުން ފަހަތަށް އަރުވައިގެން އަންހެނުން ސައިކަލް ދުއްވުން
އަނބިމީހާ ހިތްހަމަ ޖައްސުވާދީ ދެމަފިރިން ދޭތެރޭ ލޯބި އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ލޯބީގެ ފިލްމް ތަކުގައި ހުންނަ ލޯބީގެ ލިރިކްސްބޭނުން ކޮށްގެން ލަވައިގެ ގޮތު އަނބި މީހާ އަށް ކިޔާ ދެވިދާނެތޯ ؟
ﷲ އާއި އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރި ކުރުން
އެސްފީނާ ޖެހުނީ ކާކުގެ ފަރާތުންކަމެއް ކަނޑައެޅިގެން ނޭނގޭ ހިނދެއްގައި އެސްފީނާއިން ސަލާމަތް ވުމަށް ކުރާނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟
ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ބައްޔަށް ޝިފާ ދެއްވުމަށް އެދި ކުރާ ދުޢާ
ކައިވެނި
ކުފުރުވެފައިވާ މީހަކު ތައުބާ ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ޖުވާ ކުޅުމަށް ވާނެތޯ؟
 
##siteName##

އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލު : 30 މާޗް 2014

  • ޢަޤީދާ
  • ނަމާދު
  • މުޢާމަލާތު
  • އިޖްތިމާޢީ
  • އަންހެނުން
  • އެހެނިހެން
 
� ސައިޓްގައިވާ ސުވާލާއި ޖަވާބުތަކުން ހޯދުމަށް