� އެންމެ ފަހުގެ ޖަވާބުތައް

##siteName##

އަމިއްލަ އަށް މަރުވާ މީހުންގެ ޙުކުމް
ރުޅި ގަދަވެފައި ހުރެގެން ކުރާ ވަރި
އޭނާ އަތުކުރި އޮޅީ އެތަން ހޫނުކަމުން ކަމުގައި ވާތީ ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން ނަމާދުގެ ޚުޝޫއަތް ގެއްލިދާނެކަމަށްޓަކައި އަތްކުރި އެހާލަތުގައި އޮޅުން މަކްރޫހަ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މަންމަ އަށްޓަކައި ކުރާނެ ހެޔޮދުއާއެއް
ކޮންމެ ގައުމަކަށް ވަކިން ޢަރަފާތް ދުވަހެއް ވޭތޯ؟
ޢަރަފާތް ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ
އަނިޔާވެރިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވާތޯ ކުރެވޭނެ ދުޢާއެއް އޮވޭތޯއެވެ؟ އޮންނަނަމަ އެ ދުޢާއަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ފިރިމީހާ އަނިޔާކުރާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެތް؟
ރުޅި އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފިރިމީހާ ކައިރިން ވަރިއަށް އެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އަންހެން ކުދިން ނިދާއިރު ބޭރު ފެންނަ ގޮތައް ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވައިގެން ނިދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ގޭގައި ނަމާދު ކުރުން
ދަރިފުޅު ދަންވަރަށް ހޭލައި ބޮޑާ ދެއްކުން
ފާއިތުވި ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ އަނެއް ރަމަޟާން މަސް އަންނައިރުވެސް އެއްވެސް ޢުޛުރަކާއިނުލައި ގަޟާ ނުކޮށް އޮވެއްޖެނަމަ
އަޅުކަންތަކުގައި ހިތުނިޔަތް ގަތުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
އަންހެނުން ތަރާވީޙް ނަމާދު މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ކުރުން.
 
##siteName##

އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލު : 20 އޮކްޓޯބަރ 2014

  • ޢަޤީދާ
  • ނަމާދު
  • މުޢާމަލާތު
  • އިޖްތިމާޢީ
  • އަންހެނުން
  • އެހެނިހެން
 
� ސައިޓްގައިވާ ސުވާލާއި ޖަވާބުތަކުން ހޯދުމަށް