� އެންމެ ފަހުގެ ޖަވާބުތައް

##siteName##

އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި އެއްގޮތަށް ކައިވެނީގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި އަދި ކައިވެނީގެ ފަހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ދުޢާތައް ތަފްސީލްކޮށް ކިޔައި ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ތުނބުޅިބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރަޖަބުމަހުގައި ރޯދަހިފަން ވަކިދުވަސްތަކެއް ކަޑައެޅިފައި ވޭތޯއެވެ؟ ވާނަމަ އެދުވަސްތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
އަންހެނުން އަނދުން އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ އަދި އަނދުން އެޅުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯ؟
ދެ ތަނބު ދޭތެރޭގައި ނަމާދުގެ ސަފު ހެދުން
ތުބުޅި ބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯ؟
ޖިނާޢީ ކުށްތައް މަދުކުރެވޭނީ ކިހިނެއް؟
ވޯޓް
ތަފާތު ވަސްވާސްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކިޔާނެ ދުޢާއެއް ނުވަތަ ފަރުވާއެއް ބުނެ ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ދެ ޖިންސް އެއްތަންވެ ކިޔެވުން އަދި މަސައްކަތް ކުރުން
ފިރިމީހާ އަށް ކިޔަމަން ނުވުން
ކައިވެނި ޕާޓީގައި ޔޫރަޕު މީހުން ބޭނުން ކުރާފަދަ ހުދު ހެދުން އަންހެން ކުދިން ބޭނުން ކުރުން
ސޫރިޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމަށް ޖިހާދު ކުރުމަށް ދިއުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ފައިސާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޮނުވުމުގައި ގްރޫޕެއް ހަދާގެން އުޅޭބައެކެވެ
ބޮޑުދައިތަގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސައިކަލުގެ ފަހަތަށް އަރުވައިގެން ކްލާހަށް ލައިދޭން ދެވި ދާނެތޯ؟
 
##siteName##

އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލު : 12 މޭއި 2014

  • ޢަޤީދާ
  • ނަމާދު
  • މުޢާމަލާތު
  • އިޖްތިމާޢީ
  • އަންހެނުން
  • އެހެނިހެން
 
� ސައިޓްގައިވާ ސުވާލާއި ޖަވާބުތަކުން ހޯދުމަށް